Yhdistyksen säännöt

AURAN NUUSKUT RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Auran Nuuskut ry ja kotipaikka Turku.
Yhdistys toimii Lounais-Suomen Kennelpiiri ry:n toiminta-alueella lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Koski, Marttila, Kuusjoki, Pertteli, Kiikala, Suomusjärvi, Kisko, Muurla, Perniö, Särkisalo, Salo ja Halikko.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustyötä sekä järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- tai kunniajäseniä.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, jonka perheestä joku muu on varsinainen jäsen ja jolla on sama vakinainen asunto-osoite kuin varsinaisella jäsenellä.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Yhdistyksen varsinaiset ja perhejäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jos jäsen ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsoo hallitus päätöksellään hänet eronneeksi toukokuun alusta lukien.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle, voi täysilukuinen hallitus yksimielisellä päätöksellään erottaa jäsenen yhdistyksestä.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous. Eri jäsenryhmiltä perittävät maksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa.
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen, jonka toimikausi kestää eronneen jäsenen toimikauden loppuun.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Varapuheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsun on oltava henkilökohtainen ja se on esitettävä vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Edustamisjärjestyksen mukaan ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, kun varsinaisista jäsenistä yksi on estynyt ja molemmilla varajäsenillä on äänivalta kun varsinaisista jäsenistä vähintään kaksi on estynyt. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § TOIMIKUNNAT
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.
Syyskokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat, jotka esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi.
Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.
Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien nimeämille edustajille oikeuden olla läsnä hallituksen kokouksissa. Toimikuntien edustajilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan talousasioissa yhdistyksen nimen.

7 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu jäsenjulkaisussa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa ja syykokous vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muuta varsinaiset jäsenet erovuoroisten sijaan sekä varajäsenet;
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
8. päätetään tarvittavat toimikunnat sekä valitaan niille puheenjohtajat. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt lukuun ottamatta sihteeriä ja rahastonhoitajaa;
9. valitaan yhdistyksen edustajat Lounais-Suomen Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
11. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.

11 § KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirayhdistys ry:n varsinaisiin kokouksiin;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
9. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.

12 § LIPPU, VIIRI JA MERKIT
Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkien, viirien sekä lipun säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niistä koskevista säännöistä päättää yhdistyksen hallitus.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.